Alt for ringe beskyttelse mod psykisk vold

I Straffeloven har vi en temmelig god beskyttelse mod fysisk vold. Det er ofte et spørgsmål, om tilfældene bliver anmeldt. Hvis der er mærker eller vidner, vil det i stort set alle tilfælde føre til domsfældelse.

Det er også et stort fremskridt i børns beskyttelse mod fysisk vold fra deres forældre, at forældres ret til at slå deres børn blev endeligt afskaffet i 1997.

Voldtægtsloven er ved at blive skærpet. Her er den største hindring for offerets retssikring den måde en anmeldelse bliver taget på. Mange afholder sig desværre fra at anmelde en voldtægt eller et strafbart sexuelt overgreb, fordi det i sig selv er ydmygende at skulle anmelde en voldtægt.

Samtidigt sker de fleste tilfælde af personer, der i forvejen står offeret nær, hvilket besværliggør en egentlig retsproces, fordi den er forbundet med stor skam for begge parter.

Desværre er offerets retsstilling betydeligt svagere, når det handler om psykisk vold.

I følge Danner, defineres psykisk vold på følgende måde:

“Psykisk vold er, når en person mere end en gang nedgør, ydmyger, krænker, dominerer, manipulerer, truer eller isolerer en anden person. Volden ligger i gentagelsen og betyder, at den voldsudsattes selvværd bliver nedbrudt. Psykisk vold har til formål at kontrollere eller begrænse den anden persons livsudfoldelse, og den kan være mere eller mindre planlagt fra udøverens side.”

Derfor kommer vi i forhold til fysisk vold ofte ud i en gråzone, når det skal defineres, om en person har været udsat for psykisk vold. Samtidigt er der en lang række tilfælde af psykisk vold, hvor offeret ikke kan dømmes.

Betingelserne for domsfældelse er:

  • at offeret tilhører gerningsmandens husstand
  • den psykiske vold skal være gentaget flere gange over en periode
  • der skal være tale om en groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd
  • adfærden skal være egnet til at styre offeret. Det er personer i et magtforhold, der forhindrer offeret i at udfolde sig frit

( se evt. Anklagemyndighedens vejledning)

Derfor koncentrerer den nuværende lovgivning sig primært om psykisk vold mod ens partner.

Hvis vi ser på andre relationer, er offerets retsstilling svag med mindre der er bevis for, at gerningsmanden udbreder rygter til en bredere kreds af løgnagtig karakter.

Formelt er der en beskyttelse af ansatte mod psykisk vold, der kan true helbredet på kortere eller længere sigt. Men ofte vil der i personalegruppen være uenighed om voldens karakter og om bestemte hændelser kan betegnes som af psykisk krænkende karakter.

Vi lærer vores børn, at de ikke må mobbe hinanden. Men reelt er beskyttelsen af voksne, der bliver udsat for mobning meget ringe. Ofte vil majoriteten bekræftet hinanden i, at det er offeret, det er galt med. Derfor kræver det ofte nogle stærke kulturbærere at bryde med en krænkende kultur.

Organisationer, der aktivt vil arbejde med et bedre psykisk arbejdsmiljø vil opleve en større arbejdsglæde og en større tilfredshed på arbejdspladsen. Derimod er det sværere at få ryddet op i sager, hvor der har været sager og hvor en leder eventuelt har fået en bøde.

Hvor der er en vis beskyttelse for ansatte, står det imidlertid dårligere til for personer, hvor andre står i et magtforhold til dem. Det gælder f.eks. borgere i forhold til offentlige sagsbehandlere.

Her vil den ansatte have en betydeligt bedre retsstilling end en borger, som vedkommende har krænket, også selv om krænkelser er åbenbar.

Derfor skal vi fortsætte indsatsen for at personer, der i nære relationer bliver udsat for psykisk vold bliver hjulpet, og at gerningsmanden bliver straffet.

Hvis vi skal beskytte befolkningen mod tilfælde af psykisk vold, er vi imidlertid nødt til at udvide mulighederne for at straffe udøvere af psykisk vold. Alle, der står i et magtforhold til andre bør ikke alene have en etisk forpligtelse, men også en juridisk pligt til at behandle de involverede med værdighed og respekt.

Samtidigt bør Arbejdstilsynets beføjelser øges i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Et dårligt psykisk arbejdmiljø koster hver dag samfundet uforholdsmæssigt store summer.

Løsningen er en bedre forebyggende indsat kombineret med en lovgivning, der i langt højere grad end i dag beskytter ofre for psykisk vold.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Please reload

Please Wait