Lighed mellem køn

Fremtidens ledere er både kvinder og mænd

Med MeToo-bevægelsen blev det tydeliggjort, at vi ikke har fået gjort op med en kultur, hvor mænd udnytter deres position til at krænke og undertrykke kvinder. Desværre drejede debatten sig hurtigt i en retning, hvor det blev lagt ud som om, at mænd generelt undertrykker kvinder.

I Frie Demokrater tager vi afstand fra denne retorik, idet vi arbejder imod krænkelser i enhver form. Derfor skal kvinder ikke undertrykkes af magtfulde mænd. Og selv om, der er kommet en del sager frem i kølvandet på MeToo, er det trods alt et mindretal af mænd, der har stået for krænkelserne.

For Frie Demokrater er der ingen tvivl om, at det skal have konsekvenser at krænke andre. Og en krænkelse er et tydeligt bevis på, at en leder har svigtet sin opgave som leder.

Kvinder i lederstillinger

I de senere år er der heldigvis kommet flere kvindelige ledere. Det er en udvikling, som vi ser positivt på. Desværre er der dog stadig en stor skævhed, når vi taler om lighed mellem kønnene. Dér, hvor vi typisk ser kvidelige ledere er som mellemledere i offentlige stillinger og i omsorgsfagene. Derfor er der også brug for et politisk initiativ, der understøtter en udvikling, hvor der kommer flere kvindelige ledere.

I Frie Demokrater foreslår vi derfor, at der i selskabsbestyrelser skal være mindst 20% af det mindst repræsenterede køn i en bestyrelse. Der skal ikke være nogen selskabsbestyrelse uden kvinder. Alene tilstedeværelsen af kvinder i en bestyrelse vil være med til at fremme ansættelsen af kvindelige topledere i private virksomheder. Forudsætningen for, at der bliver ansat en kvinde til en toppost er, at nogen får øje på hende.

I det offentlige er det en målrettet politisk indsats, der er brug for, for at få en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder, når det gælder ansættelse af ledere. Det gælder naturligvis begge veje, hvis vi skal have ligestilling i alle lag. Samtidigt må det være et politisk ansvar, at det ikke er den ansattes køn, der afgør lønnen. En kvinde og en mand skal have samme løn i samme stilling.

Den skjulte ulighed

Mænd er overrepræsenteret både i toppen og i bunden af samfundet

At fremme kvinders position i toppen af samfundet er naturligvis afgørende, hvis vi vil have et mere ligestillet samfund. Desværre overser vi dog tit, at mænd både er overrepræsenteret i toppen og i bunden af samfundet. Lønforskelle mellem mænd og kvinder i samme arbejde er selvfølgeligt uacceptabelt, hvis det alene skyldes den ansattes køn. Men en person uden for arbejdsmarkedet tæller slet ikke med i en lønstatistik. Derfor kender vi reelt set ikke ulighedens omfang.

For Frie Demokrater er det afgørende, at vi gør noget ved den ulighed, hvor mænd marginaliseres på bunden af samfundet. Derfor vil vi fremme initiativer, der er med til at integrere de personer i samfundet, der er i fare for at miste værdifulde fællesskaber. Og her skal der mere til end det, som vi tilbyder personer på bunden af samfundet i dag. Ofte er et tilbud også begyndelsen til en stigmatisering, hvor den udsatte bliver parkeret på samfundets bund.

Derfor skal samfundet vise, at vi tror på det enkelte menneske. Jeg har f.eks. kun set mennesker i arbejde, der har sagt, at de ikke gider at arbejde.

Løsningen på uligheden i bunden af samfundet er naturligvis ikke at placere flere kvinder på samfundets bund. Vi skal give mennesker på samfundets bund en anstændig tilværelse.

Krænkelser og køn

Både kvinder og mænd bliver udsat for sexuelle krænkelser

Det er en udbredt opfattelse, at det er kvinder, der primært bliver krænket og udsat for overgreb. Og nominelt er det også rigtigt, at flere kvinder end mænd bliver udsat for fysiske overgreb og voldtægt.

Desværre er statistikken ikke så entydig, som de fleste tror. En undersøgelse af yngre ansattes oplevelse af at være blevet krænket vise, at der stort set ikke er forskel på mænd og kvinder, der føler sig krænket på deres arbejdsplads. Her er der tale om ikke-sexuelle krænkelser.

Samtidigt er mandlige homosexuelle miljøer og hjem for psykisk handicappede de to steder, hvor der er størst rissiko for at blive sexuelt krænket. Og voldtægt af kvinder foregår i langt de fleste tilfælde, hvor offeret i forvejen kendte gerningsmanden. Det bortforklarer naturligvis ikke, at voldtægt mod kvinder er en alvorlig forbrydelse. Vi mangler blot anerkendelsen af, at et sexuelt overgreb er alvorligt, uanset hvem det rammer.

Et samfund, hvor betegnelserne mande- og kvindefag er fortid

Fremtidens ingeniører er i Folkeskolen lige nu

Det er beskæmmende, at en statsminister i 2023 kan tale om de urolige drenge, der bare skal ud og have en håndværkeruddannelse, forstået på den måde, at så er der nogle søde piger, der bedre kan lide at sidde og nørde med deres bøger.

Enhver, der har været i en skoleklasse i en folkeskole ved, at billedet ikke holder. Jo. De findes. Der er nogle urolige drenge i en klasse, der er bedre til at arbejde med hænderne end med hovedet. Og der er piger, der godt kan lide at dygtiggøre sig bogligt. Desværre er generaliseringen med til at skabe et samfund, der er lige så kønsdiskriminerende, som det samfund som vi gerne vil væk fra.

For enhver, der har været sammen med en gruppe børn vil opleve, at der både er drenge og piger, der har det bedst med praktisk arbejde. Og der er både drenge og piger, der har det bedst med bogligt arbejde.

I Frie Demokrater er vi overbevist om. at det bedste for individet er at blive anerkendt for de evner vi har. Og hvis vi skal ende på den rigtige hylde i samfundet, skal vi mere tage udgangspunkt i barnets evner end i barnets køn.

Heldigvis findes der dygtige kvindelige håndværkere som malere og tømrere. Og der findes dygtige mandlige sygeplejersker og SOSU-assistenter. Valget af fag i dag er i høj grad bestemt af opdragelsen. Derfor er det vigtigt både at fortælle piger, at de kan blive murere og universitetsprofessorer. Men det vil være i konkurrence med drenge på samme alder. Frie Demokrater vil gerne fremme kvinders muligheder i toppen af samfundet, ved at give dem en lovgivningsmæssig plads i bestyrelser. Men det er stadigt sådan, at det skal være personens kompetencer, der bestemmer, hvem der bliver tilbudt en bestemt stilling.

Vejen til ligestilling starter i hjemmet, med den opdragelse, som forældre giver deres børn. Derfor skal vi fra politisk hold støtte de forældre, der lader deres børn tage et utraditionelt valg med hensyn til uddannelse og erhverv. Det er her, at den reelle ligestilling starter.

Læge eller laborant? Det ligner en laborants arbejde